مواد امتحانی و ضرایب دروس و منابع کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

الف- مواد امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی

مطابق آخرین تغییرات (کنکور 1390) مواد امتحانی و ضرایب دروس کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی عبارتند از:

1- زبان عمومی و تخصصی با ضریب 1

2- تاریخ و آرا و عقاید و زبانهای ایران پیش از اسلام با ضریب 1

 

ب- منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتهفرهنگ و زبانهایباستانی

 

1. زبان خارجی

انگلیسی، آلمانی یا فرانسه

 

2. تاریخ ایران باستان

1) رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1366.

2) ریچارد نلسون فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

 

3. زبانها و ادبیات ایران باستان

1) احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، انتشارات سخن، چ 2، 1377.

2) پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ 5، 1353، جلد نخست.

3) محسن ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی، تهران، انتشارات سمت، چ 4، 1381.

 

4. اساطیر و دینهای ایران باستان

1) جان هینلز، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، نشر آویشن و نشر چشمه، چ 5، 1377. 

2) ژاله آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1381.

3) مری بویس، زردشتیان: باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، تهران، انتشارات ققنوس، 1381.

 

منابع جنبی:

1) آرتور کریستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات صدای معاصر، 1378.

2) ماریان موله، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات توس، چ 5، 1377.

3) محسن ابوالقاسمی، زبان فارسی و سرگذشت آن، تهران، انتشارات هیرمند، چ 2، 1382.

4) مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، انتشارات آگاه، چ 3، 1378.

5) یوزف ویسهوفر، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، انتشارات ققنوس، چ 2، 1376.

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید